Czym są prawa i roszczenia do nieruchomości?

Skup mieszkań Warszawa - Mazowieckie
Skup mieszkań Warszawa – Mazowieckie
27 października 2017
Jak sprzedać nieruchomość z dożywociem
Jak sprzedać nieruchomość z dożywociem?
2 stycznia 2019

Czym są prawa i roszczenia do nieruchomości?

Czym są prawa i roszczenia do nieruchomości

Czym są prawa i roszczenia do nieruchomości

Prawa i roszczenia do nieruchomości są tematem często wzbudzającym wiele pytań. Kwestie te dokładnie regulują polskie przepisy prawa. Czym są prawa i roszczenia do nieruchomości?

Aby móc korzystać z nieruchomości, trzeba posiadać do niej odpowiednie prawa. Do nieruchomości można mieć również określone roszczenia. Co warto wiedzieć na ich temat?

 • Prawa do nieruchomości
 • Roszczenia do nieruchomości
 • Prawa i roszczenia do nieruchomości w księdze wieczystej
 • Prawa i roszczenia do nieruchomości – gdzie szukać pomocy?

 

Prawa do nieruchomości

Prawa do nieruchomości obejmują dwa rodzaje praw – rzeczowe oraz zobowiązaniowe. Posiadający prawa do nieruchomości mogą korzystać z nich na określonych zasadach.

Powyższe prawa do nieruchomości dzielimy na kilka innych rodzajów.

 

Prawa rzeczowe:

 • własność i współwłasność
 • użytkowanie wieczyste
 • posiadanie
 • ograniczone prawa rzeczowe – hipoteka i zastaw, prawa spółdzielcze, użytkowanie, służebność

 

Prawa zobowiązaniowe:

 • darowizna
 • dożywocie
 • dzierżawa
 • najem
 • renta
 • użyczenie

 

Roszczenia do nieruchomości

Roszczeniem nazywamy prawo do żądania od określonej osoby zachowania się w określony sposób.

Osoba, której przysługuje roszczenie, nazywana jest wierzycielem, z kolei osoba, w stosunku do której jest ono wysuwane, jest nazywana dłużnikiem.

Tematyka ta w powiązaniu z nieruchomościami najczęściej pojawia się w przypadku nieruchomości, co do których pojawiają się roszczenia dawnych właścicieli, lub też osób, które wykupiły dane roszczenia.

 

Prawa i roszczenia do nieruchomości w księdze wieczystej

Określone prawa i roszczenia do nieruchomości wymagają ujawnienia w księgach wieczystych. Są to dokumenty, które prowadzone są w celu udokumentowania stanu prawnego nieruchomości oraz powiązanych z nimi praw i roszczeń.

W księgach wieczystych, poza prawami rzeczowymi, w tym takimi jak własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste czy ograniczone prawa rzeczowe, ujawnia się również roszczenia oraz prawa osobiste.

 

W księgach wieczystych ujawnia się takie prawa osobiste i roszczenia jak:

 • prawo najmu, dzierżawy, odkupu, pierwokupu, dożywocia
 • roszczenia o przeniesienie prawa własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego
 • roszczenia o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 • roszczenia związane z zarządzaniem lub korzystaniem z nieruchomości
 • roszczenia współwłaścicieli, które wyłączają uprawnienie do zniesienia współwłasności
 • wierzytelności banku zabezpieczone hipoteką i informacje o wpisaniu do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych
 • prawa do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie w każdym roku

 

Prawa i roszczenia do nieruchomości – gdzie szukać pomocy?

Tematyka praw i roszczeń do nieruchomości często wywołuje wiele pytań, co ma związek również z dość skomplikowanymi przepisami prawa w tej dziedzinie.

Właśnie dlatego wtedy, gdy pojawiają się jakiekolwiek problemy związane z prawami i roszczeniami do określonych nieruchomości, warto skorzystać z pomocy fachowców – kancelarii prawnych, które oferują profesjonalne porady prawne.

Komentarze są wyłączone.